За нас

Участието на Креативен център Пловдив в образователната политика на Европейския съюз, чрез включване в различни програми и инициативи цели да разшири познанията на обществото за новостите и утвърдените успешни практики в Европа. Интересите ни са насочени към дейности за насърчаване на индивидуалния образователен прогрес и подкрепа за успешна професионална реализация, борба с бедността и безработицата, постигане на добавена стойност при усвояването на компетенции в специфични сфери на икономиката. Нашият екип успешно интегрира неформалните методи на обучение в работата на центъра, което води до изграждане на модерен и даващ положителни резултати образователен процес. Този процес включва широк кръг от иновативни подходи, междудисциплинарно сътрудничество, дигитален и вербален диалог и международно партньорство.

Креативен център Пловдив е основан през 2010 година с основната цел – развитие, организиране и провеждане на образователни, екологични и обучителни мероприятия, както и курсове и програми за личностно развитие, в съответствие с потребностите на общността. Все по-бързо глобализиращият се свят и новите потребности от преосмисляне на ролята и мястото на образованието, налагат промяна и адаптация на образователната политика на национално равнище, но още по-важното е тези промени да достигнат до хората и организациите на местно ниво.